رمزهای آخر بازی مورتال کامبت ایکس

راهنمای کلید ها :

 پلی ایستیشن/ایکس باکس
۱ – Square(مربع)/X
۲ – Triangle(مثلث)/Y
۳ – X(ضربدر)/A
۴ –Circle (دایره)/B

فتالیتی ها باید از یک فاصله معینی به دور از حریف انجام شوند :

  • بسته (Close) – درست در کنار حریف ایستادن
  • وسط صفحه – به طول سه کاراکتر از حریف ایستادن
  • تمام صفحه – در جهت مخالف صفحه از حریف ایستادن

Cassie Cage

کامپیوتر : Bubble Head (فتالیتی ۱) – جلو، پایین، عقب، جلو، ۱ (وسط صفحه)

کامپیوتر : Selfie (فتالیتی ۲) – پایین، جلو، پایین، عقب، ۴ (بسته)

پلی استین ۴ :  Bubble Head (فتالیتی ۱) – جلو، پایین، عقب، جلو، مربع (وسط صفحه)

پلی استین ۴ : Selfie (فتالیتی ۲) – پایین، جلو، پایین، عقب، دایره (بسته)

ایکس باکس وان :  Bubble Head (فتالیتی ۱) – جلو، پایین، عقب، جلو، X (وسط صفحه)

ایکس باکس وان : Selfie (فتالیتی ۲) – پایین، جلو، پایین، عقب، B (بسته)

 

Between The Eyes (بروتالیتی ۱) – با بیش از ۵۰ درصد جون، حریف را بصورت تکی بکشید

Shot (عقب، جلو+۱) یه پرش تکی از فاصله دور (حدود طول سه کاراکتر)

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

D’Vorah

Bug Me (فتالیتی ۱) – عقب، جلو، عقب، ۳ (وسط صفحه)

Heart Broken (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، جلو، ۲ (بسته)

Migraine (بروتالیتی ۱) – – با بیش از ۵۰ درصد جون، حریف را با یک شارژ Ovipositor بکشید (پایین، عقب+۴)، سپس جلو را نگه دارید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Ermac

Inner Workings (فتالیتی ۱) – بلاک کردن را نگه دارید، پایین، بالا، عقب، بلاک کردن را رها کنید (وسط صفحه)

Head Out (فتالیتی ۲) – بلاک کردن را نگه دارید، جلو، پایین، پایین، بالا، بلاک کردن را رها کنید (وسط صفحه)

Nether Force (بروتالیتی ۱) – در طول مسابقه ۱۰ حرکت ویژه انجام دهید، سپس حریف را از طریق پورت هوایی بکشید (پایین، عقب+۴+بلاک کردن در هوا).

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Erron Black

Sand Storm (فتالیتی ۱) – پایین، عقب، جلو، پایین، ۱ (وسط صفحه)

Six Shooter (فتالیتی ۲) – عقب، جلو، عقب، جلو، ۲ (تمام صفحه)

Tunnel Vision (بروتالیتی ۱) – حریف را با یک پرتاب ساده بکشید، سپس جلو را در طول انیمیشن نگه دارید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Ferra/Torr

Better Than One (فتالیتی ۱) – جلو، عقب، جلو، عقب، ۳ (بسته)

Play Time (فتالیتی ۲) – پایین، عقب، جلو، عقب، عقب (وسط صفحه)

Trample (بروتالیتی ۱) – در طول مسابقه حداقل ۳ بار بدوید، سپس حریف را با یک شارژ Tuck بکشید (عقب، جلو+۳)، اما اولین ضربه باید به صورت کامل از دست برود و شما باید جلو را در طول انیمیشن نگه دارید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Goro

Peek-A-Boo (فتالیتی ۱) – عقب، جلو، پایین، ۴ (بسته)

Shokan Amputation (فتالیتی ۲) – عقب، پایین، پایین، بالا (بسته)

Speed Bag (بروتالیتی ۱) – دو راند مسابقه را ببرید، حریف را با Shokan Grab (پایینف عقب، جلو+۳) یا Shokan Slam  (پایین، عقب، جلو+۳+بلاک) بکشید، جلو را هم در طول انیمیشن حمله نگه دارید.

Krush (بروتالیتی ۲) – با بلاک کردن حریف، آنها را با یک حرکت Krush (پایین، بالا+بلاک) بکشید.

Chest Bump (بروتالیتی ۳) – در تغییرات Kuatan Warrior، حرکت five forward dashes (جلو، جلو) را در طول مسابقه انجام دهید، سپس با بیش از ۵۰ درصد جون حریف را با یک Chest Lunge (عقب، جلو+۲) یا Chest Charge (عقب، جلو+۲+بلاک) بکشید.

Tail Spin (بروتالیتی ۴) – در تغیرات Dragon Fangs ، حریف را با حرکت Dragon Spin (پایین، عقب+۲+بلاک) بکشید، اما تنها سومین ضربه از Dragon Spin می تواند وصل شود، دو ضربه اول باید به طرف حریف خطا برود.

Shokan Flame (بروتالیتی ۵) – در تغییرات Tiger Fury، نزدیک حریف بایستید و آنها را با یک حرکت Dragon Torch (عقب، جلو+۲+بلاک) بکشید، در طول حمله ی انیمیشنی ۲ را نگه دارید.

 

Jacqui Briggs

Blown Out (فتالیتی ۱) – جلو، عقب، جلو، عقب، ۲ (بسته)

Fist Pump (فتالیتی ۲) – جلو، پایین، عقب، ۴ (بسته)

Mind Blown (بروتالیتی ۱) – حریف را با یک حرکت Bionic Blast (عقب، جلو+۲+بلاک) بکشید و جلو، جلو، جلو را در طول حمله انیمیشنی فشار دهید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Jax

T-Wrecks (فتالیتی ۱) – جلو، عقب، پایین، ۲ (بسته)

Jax The Ribber (فتالیتی ۲) – پایین، عقب، جلو، جلو (بسته)

Sledge Hammer (بروتالیتی ۱) – حریف را از پشت کباب کنید، جلو+۲، پشت.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

Ground Breaking (بروتالیتی ۴) – در تغییرات Pumped Up، در طول مسابقه سه ضربه پوندی به زمین بزنید، سپس حریف را در طول حمله با یک حرکت پایین، پایین+۴+بلاک (Ground Shake) و نگه داشتن ۴ بکشید.

بروتالیتی ۵ –

 

Johnny Cage

Here’s Johnny (فتالیتی ۱) – عقب، جلو، عقب، جلو، ۱ (بسته)

Little Improv (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، جلو، جلو (وسط صفحه)

Eye Popping (بروتالیتی ۱) – حریف را با حداقل چهار حمله Nut Punch (عقب، پایین+۳) در طول مسابقه ضربه بزنید و حریف را با یک Nut Punch یا Nut Cracker (عقب، پایین+۳+بلاک) بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Kano

Head Case (فتالیتی ۱) – پایین، جلو، پایین، عقب، ۳ (بسته)

Knife To Meet You (فتالیتی ۲) – پایین، پایین ، جلو ، ۱ (تمام صفحه)

Ballin’ (بروتالیتی ۱) – حریفی که بلاک کرده را با یک chip damage از طریق توپ هوایی (عقب، جلو+۳+بلاک در هوا)  بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Kenshi

Tele-Copter (فتالیتی ۱) – عقب، جلو، عقب، عقب (تمام صفحه)

My Puppet (فتالیتی ۲) – جلو، پایین، عقب، بالا (وسط صفحه)

Used Up (بروتالیتی ۱) – اولین راند مسابقه را با یک پرتاب ببرید، سپس حریف را با یک پرتاب بکشید.

بروتالیتی ۲ –

Leg Up (بروتالیتی ۳) – در تغییرات  Balanced، امتیاز اولین ضربه مسابقه را بگیرید (برای متر جایزه)، سپس حریف را با یک حرکت Tele-Flurry (عقب، جلو+۳) بکشید.

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Kitana

Dark Fan-Tasy (فتالیتی ۱) – پایین، جلو، عقب، جلو، ۲ (وسط صفحه)

Splitting Hairs (فتالیتی ۲) – عقب، جلو، پایین، پایین (وسط صفحه)

Off The Top (بروتالیتی ۱) – حریف را با یک حرکت Throat Slice (عقب، جلو+۳) یا Throat Slash (عقب، جلو+۳+بلاک) بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Kotal Kahn

Be Mine! (فتالیتی ۱) – پایین، عقب، جلو، ۱ (بسته)

Tight Squeeze (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، جلو، عقب، ۲ (بسته)

Kotally Awesome (بروتالیتی ۱) – در فاصله رفت و برگشتی بایستید (به طول یک کاراکتر دورتر) و حریف را با حرکت Sun Beam (پایین، جلو+۴) یا God Ray (پایین، جلو+۴+بلاک) بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

Sawed Off (بروتالیتی ۴) – در تغییرات War God، خریف را با یک کمبوی سه ضربه ایی که با حرکت Saw Blade (پایین، جلو+۲) تمام می شود بکشید.

بروتالیتی ۵ –

 

Kung Jin

Target Practice (فتالیتی ۱) – پایین، جلو، پایین، عقب، ۲ (بسته)

Pinned Down (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، پایین، پایین، ۱ (وسط صفحه)

A Little Heart (بروتالیتی ۱) – به مدت حداقل ۷ ثانیه بدون ضربه خوردن در آخرین راند مسابقه بمانید، سپس در فاصله رفت و برگشت (به طول یک کاراکتر دورتر) از حریف بایستید و حریف را با حرکت Straight Arrow (پایین، جلو+۲) بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Kung Lao

Face Grind (فتالیتی ۱) – پایین، عقب، پایین، جلو، ۴ (بسته)

Flower Pot (فتالیتی ۲) – پایین، جلو، پایین، عقب، ۱ (بسته)

Open Wide (بروتالیتی ۱) – حریف را با یک پرتاب استاندارد در حالی که ۱ یا ۲ را ۱۵ دفعه در طول پرتاب انیمیشن فشار داده اید بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Liu Kang

Sore Throat (فتالیتی ۱) – پایین، پایین، عقب، جلو، جلو (بسته)

Splitter (فتالیتی ۲) – عقب، جلو، پایین، بالا (بسته)

Hot Head (بروتالیتی ۱) – استفاده از حداقل سه تعامل در مرحله در طول مسابقه، سپس با ضربه به سر با توپ آتشین هوایی (عقب، جلو+۱ در هوا) حریف را بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Mileena

Face Feast (فتالیتی ۱) – پایین، عقب، پایین، عقب، ۳ (بسته)

Tasty Treat (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، جلو، عقب، ۲ (بسته)

High Roller (بروتالیتی ۱) – حریف را با حداقل پنج حمله Ball Roll (عقب، پایین+۴) ضربه بزنید، سپس حریف را یک Ball Roll یا Flip ‘n’ Roll (عقب، پایین+۴+بلاک) بکشید.

Tele-Splat (بروتالیتی ۲) – حریف را با حرکت Tele-Kick (پایین، پایین+۳) یا Tele-Drop (پایین، پایین+۳+بلاک) بکشید و بالا را در طول انیمیشن حمله نگه دارید.

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

Early Lunch (بروتالیتی ۵) – در تغییرات Ravenous، حریف را با کمبوی Quick Taste (پایین+۱، ۲، ۱+۳، بالا، بالا+۲ و نگه داشتن بالا در طول انیمیشن) بکشید.

 

Quan Chi

Mind Game (فتالیتی ۱) – جلو، عقب، جلو، عقب، ۴ (تمام صفحه)

Both Ends (فتالیتی ۲) – پایین، جلو، عقب، جلو، ۲ (بسته)

Kurb Stomp (بروتالیتی ۱) – حریف را با حرکت Sky Crush (پایین، عقب+۴+بلاک) بکشید و پایین، پایین، پایین را قبل از آخرین ضربه حمله سر فشار دهید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Raiden

Bug Eyes (فتالیتی ۱) – جلو، عقب، جلو، ۱ (بسته)

Conducting Rod (فتالیتی ۲) – پااین، جلو، عقب، جلو، ۴ (تمام صفحه)

Super Shocker (بروتالیتی ۱) – حریف را با حرکت Electrocute (پایین، جلو+۲) و فشار دادن ۲، ۲، ۲ در طول انیمیشن حمله بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Reptile

Bad Breath (فتالیتی ۱) – پایین، جلو، پایین، جلو، ۴ (بسته)

Acid Bath (فتالیتی ۲) – پایین، پایین، عقب، جلو، ۱ (بسته)

Acid Wash (بروتالیتی ۱) – بیش از ۳۰ درصد آسیب را با حرکت Acid Spit (پایین، جلو+۱) را در طول مسابقه تحمیل کنید، سپس حریف را Acid Spit بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

Bo Dash (بروتالیتی ۵) – در تغییرات Noxious، Poison Gas (پایین، پایین،+۳) را فعال کنید، سپس حریف را با حرکت Reptilian Smash (عقب، جلو+۲+بلاک) بکشید.

 

Scorpion

Stop Ahead (فتالیتی ۱) – پایین، عقب، جلو، ۲ (وسط صفحه)

Who’s Next (فتالیتی ۲) – پایین، عقب، جلو، بالا (وسط صفحه)

Get Over Here (بروتالیتی ۱) – بیش از ۵۰ درصد از جونتون که باقی مانده، حریف را با یک حرکت enhanced Double Spear (عقب، جلو+۱+بلاک، سپس دوباره بلاک کنید زمانی که حمله متصل شد) بکشید.

Shirai Ryu Fire (بروتالیتی ۲) – حریف را از هوا با حرکت Air Flameport (پایین، عقب+۳+بلاک در هوا) بکشید.

Just A Scratch (بروتالیتی ۳) – در تغییرات Ninjitsu، سه دفعه حریف را با حرکت Downfall (عقب+۴) در طول مسابقه ضربه بزنید، سپس حریف را با حرکت Doom Blade (جلو+۲) بکشید.

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Shinnok

The Grinder (فتالیتی ۱) – پایین، عقب، جلو، پایین، بالا (وسط صفحه)

Flick Trick (فتالیتی ۲) – بلاک کردن را نگه دارید، پایین، بالا، پایین، بالا، بلاک کردن را رها کنید، بلاک کردن را فشار دهید (وسط صفحه)

Gory Hole (بروتالیتی ۱) – حریف را با یک حرکت Amulet Strike (عقب، جلو+نگه داشتن ۱)، نگه داشتن ۱ در طول حمله بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

Have A Nice Day (بروتالیتی ۴) – در تغییرات Bone Shaper، با یک نوار از متر سوپر، حریف را با حرکت Deity combo (جلو+۲،۲، ۱+۳) بکشید.

بروتالیتی ۵ –

 

Sonya Blade

Target Marked (فتالیتی ۱) –پایین، پایین، عقب، جلو+بلاک (بسته)

Head Hunter (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، پایین، عقب، ۲ (وسط صفحه)

Thigh Master (بروتالیتی ۱) – با کمتر از ۵۰ درصد جون، یک کمبوی ۵ ضربه ایی که آخرش با حرکت Leg Grab (عقب، جلو+۴) یا Leg Slam (عقب، جلو+۴+بلاک) است انجام دهید، سپس حریف را با ضربه آخر بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

 

Sub-Zero

Chest Kold (فتالیتی ۱) – عقب، جلو، پایین، عقب، ۴ (بسته)

Bed of Ice (فتالیتی ۲) – پایین، عقب، پایین، جلو، ۴ (بسته)

Snow Ball (بروتالیتی ۱) – با بیش از ۴۰ ثانیه باقی مانده از راند، حریف را یخ کنید، سپس در کنار حریف با فاصله تمام صفحه بایستید و بعد به او با حرکت Ice Blast (پایین، جلو+۲+بلاک) ضربه بزنید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

Splitting Image (بروتالیتی ۵) – در تغییرات Grandmaster، یک Ice Klone (پایین، عقب+۲) یا Ice Statue (پایین، عقب+۲+بلاک) ایجاد کنید، سپس را با Klone with Ice Burst (پایین، عقب+۱) یا Frost Bomb (پایین،عقب+۱+بلاک) منفجر کنید، در حالی که عقب را نگه داشته اید.

 

Takeda

Whip It Good (فتالیتی ۱) – پایین، جلو، پایین، عقب، ۲ (بسته)

Head Cage (فتالیتی ۲) – جلو، عقب، پایین، پایین، ۱ (وسط صفحه)

Armless (بروتالیتی ۱) – حریف را با یک پرتاب نرمال و فشار ۱ یا ۲ چهار بار در طول انیمیشن پرتاب بکشید.

بروتالیتی ۲ –

بروتالیتی ۳ –

بروتالیتی ۴ –

بروتالیتی ۵ –

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *